حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
برنامه‎های شبکه انرژی خورشیدی نانو

1- رصد مستمر فناوری با استفاده از ابزارهای مختلف از قبیل تحلیل مقالات، پتنت‌ها، بازار و بررسی شرکت‌های پیشرو در سطح جهان

2- انتخاب حوزه‌های پیشرو، آینده دار و مناسب زیست‌بوم فناوری کشور

3- جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهش‌ها و پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی

4- افزایش ثبت اختراع داخلی و خارجی در حوزۀ سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

5- توسعۀ فناوری در قالب حمایت از تشکیل هسته‌های فناور و شبکه‌سازی به‌منظور تکمیل زنجیرۀ ارزش و ارتباط بین فعالین حوزۀ انرژی خورشیدی

6- توسعۀ فناوری در قالب برگزاری چالش‌های فناوری و نوآوری

7- حمایت از ایجاد خط پایلوت، تجاری‌سازی و تولید سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

8- تسهیل فرآیند انتقال و رسوخ فناوری از مراکز دانشگاهی و شرکت‌های فناور به صنعت